skip to Main Content
stichting-nutsfonds-rode-balk_3

ANBI informatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)

– Stichting Nutsfonds Zierikzee (voorheen genaamd: Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee) is opgericht bij akte van 10 februari 2000 en sedertdien gevestigd in Zierikzee.
– Per 6 oktober 2010 is de Nutsstichting Zierikzee door juridische fusie opgegaan in de Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee.
– De naam van de Stichting is per die datum gewijzigd in Stichting Nutsfonds Zierikzee.

RSIN/fiscaal nummer:
– RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 22045548
– Fiscaal nummer: 8087.94.462
– Datum ANBI-beschikking: 20 september 2007

 

Contactgegevens

Adres: Grevelingenstraat 10,
4311 GC Bruinisse
Postbus: nummer 33, 4300 AA Zierikzee
Website: www.nutsfondszierikzee.nl
E-mailadres: info@nutsfondszierikzee.nl

stichting-nutsfonds-blauwe-balk-2

Doelstelling:
– De doelstelling van de Stichting is statutair als volgt omschreven:
Het doel van de Stichting is de behartiging van het algemeen belang. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen door het verlenen van ondersteuning – al dan niet financieel – van activiteiten met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of ander ideëel karakter.
– Het werkgebied van de Stichting is Schouwen-Duiveland.

Beleidsplan (hoofdlijnen):
– De Stichting beoogt het leveren van een bijdrage aan de samenleving in het werkgebied Schouwen-Duiveland door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of educatieve strekking, zonder winstoogmerk.
– De Stichting steunt in het bijzonder initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.
De Stichting beoogt dergelijke projecten in initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.

Namen en functies van bestuurders:
– Mr W.H. Klaassen, voorzitter
– A.J. Deurloo, secretaris
– J.C. Schoneman, penningmeester
– Mw. K.K.T.J. Peute, lid
– W.K. Schot, lid
– J.J. Stols, lid

Beloningsbeleid bestuurders:
– Bestuurders genieten een vergoeding per bijgewoonde vergadering. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast een vaste vergoeding. Voor ieder bestuurslid is de totale jaarlijkse vergoeding gemaximeerd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de vrijwilligersvergoeding.

Criteria en richtlijnen voor financiële ondersteuning

Het bestuur hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende criteria en richtlijnen:

1. Het werkgebied van de Stichting Nutsfonds Zierikzee is Schouwen-Duiveland.

2. In het bijzonder steunt de Stichting Nutsfonds Zierikzee projecten op het gebied van kunst & cultuur, gezondheid & zorg, sport & recreatie, natuur & milieu, en educatie.

3. Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en met een ideële, sociale en/of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor ondersteuning, mits deze projecten naar het oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij die beoordeling komen mede in aanmerking de doelgroep van de projecten, de verhouding tussen de kosten van het project c.q. het evenement en de overheadkosten en/of overige met het project verband houdende kosten.

4. De Stichting Nutsfonds Zierikzee ondersteunt uitsluitend projecten van privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.

5. Van financiële ondersteuning zijn uitgesloten:
a. projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen,
b. projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen,
c. projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter,
d. projecten met een internationaal of buitenlands karakter.

6. Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

7. Aan realisatie van het project verbonden kosten dienen naar het bindend oordeel van het bestuur in redelijke verhouding te staan tot de kosten van het eigenlijke project.

8. De Stichting Nutsfonds Zierikzee verleent in beginsel geen financiële ondersteuning, indien andere subsidiënten ontbreken.

9. Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

10. Iedere ondersteuning is in beginsel incidenteel.

11. De aanvrager dient aan te tonen dat voor de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron. Indien de aanvrager na de aanvraag wel over geldelijke middelen uit andere bron kan beschikken en daarvan geen melding heeft gedaan in de aanvraag, dan dient aanvrager de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarover te informeren en de verleende bijdrage te restitueren indien de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarom verzoekt.

12. Indien het ingediende project geen doorgang vindt, vervalt de toegekende financiële bijdrage en dient deze te worden gerestitueerd voorzover die reeds was uitgekeerd. Indien het project in een vorm die afwijkt van de aanvraag wordt gerealiseerd, dient het bestuur daarover te worden geïnformeerd en kan het bestuur bepalen dat de toegekende bijdrage geheel of gedeeltelijk dient te worden gerestitueerd.

13. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenning van een financiële bijdrage.

14. Het bestuur is bevoegd om af te wijken van de criteria en richtlijnen.

15. Het oordeel van het bestuur is bindend. Beroep tegen een afwijzende beslissing is niet mogelijk. Het bestuur is niet verplicht tot toelichting op een besluit tot afwijzing van een financiële bijdrage.

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen schriftelijk te worden ingediend middels het daarvoor geëigende aanvraagformulier, te bevragen bij het secretariaat van de stichting.

De aanvraag dient duidelijk inzicht te geven in de aard en de doelstelling(en) van de aanvrager, van het betreffende project, de planning en de financiële dekking daarvan.
Een exemplaar van de statuten met een uittreksel uit het handelsregister dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.
Indien de aanvraag een bedrag van € 10.000,– te boven gaat, dient tevens te worden overgelegd een exemplaar van de laatstelijk goedgekeurde jaarrekening. Die jaarrekening mag niet ouder zijn dan omschreven in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek.

De aanvraag dient deugdelijk gemotiveerd te zijn en daaruit dient naar het oordeel van het bestuur van de stichting genoegzaam te blijken dat de aanvrager niet zelf over voldoende financiële middelen beschikt ter realisatie van het beoogde project c.q. de beoogde activiteiten.

De aanvrager dient een begroting te overleggen ter zake van het ingediende plan. Hij is verplicht om achteraf rekening en verantwoording af te leggen, op eerste verzoek van de stichting.
Het bestuur van de stichting kan overigens voorwaarden stellen aan de verlening van financiële ondersteuning.

Verslag over 2019
Over 2019 is in totaal uitgekeerd € 98.927,48 aan de volgende rechtspersonen:

Stichting Vlinderduin
Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland
Muziekvereniging Crescendo
Stichting Brogum Zierikzee
Stichting Schouwen Film Initiatief
Stichting Grote- of St. Nicolaaskerk Brouwershaven
Muziekvereniging Nieuw Leven, Ouwerkerk
Stichting Eilandelijk Kontaktorgaan
Stichting Dorpsraad Zonnemaire
Stichting Trekpaardendorp Noordwelle
Stichting Hart voor Poortambacht Zierikzee
Stichting Evenementen Zierikzee
Stichting Veteranen Schouwen-Duiveland
Gymnastiekvereniging Delta Sport
Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk
ASV Brouwershaven
Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Stichting Bru’s Running Team
Stichting fiZi Filmtheater
Stichting Hospice Kaaskenshuis
Stichting Dorpsraad Zonnemaire
Stichting Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland
Stichting Zierikzee Carillons
Stichting Schouwen-Duiveland runners
Stichting Muzizee
Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven
SKNWK Nieuwerkerk
Stichting Kantje La Vantje
Stichting Historisch Onderzoek Zeeland
Stichting Rederijkers Zierikzee
Stichting Jens Ouwerkerk
Vereniging Stad en Lande
Vereniging Luscinia
Vereniging V.Z.O.S.
Stichting Dreischor ’t Oude Vlasdorp
Hervormde Gemeente Zierikzee
Stichting De Harmonie
Stichting Aemstie Alive
Stichting Brusea
Stichting Waisisi
Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland
KBO-PCOB
S.V. MZC ‘11
Stichting Korreltje Zeezout
Stichting ROSD
Vereniging Schouws Kamerkoor

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 2 juni 2020

Recente projecten

Back To Top