Ga naar hoofdinhoud

ANBI informatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)

– Stichting Nutsfonds Zierikzee (voorheen genaamd: Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee) is opgericht bij akte van 10 februari 2000 en sedertdien gevestigd in Zierikzee.
– Per 6 oktober 2010 is de Nutsstichting Zierikzee door juridische fusie opgegaan in de Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee.
– De naam van de Stichting is per die datum gewijzigd in Stichting Nutsfonds Zierikzee.

RSIN/fiscaal nummer:
– RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 22045548
– Fiscaal nummer: 8087.94.462
– Datum ANBI-beschikking: 20 september 2007

 

Contactgegevens

Secretaris mw. K.K.T.J. Peute
Adres: Nieuwe Bogerdstraat 37
4301 CW  Zierikzee
Tel. 06 12 06 24 59
Postbus: nummer 33, 4300 AA Zierikzee
Website: www.nutsfondszierikzee.nl
E-mailadres: info@nutsfondszierikzee.nl

Doelstelling:

 • De doelstelling van de Stichting is statutair als volgt omschreven:

Het doel van de Stichting is de behartiging van het algemeen belang. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen door het verlenen van ondersteuning – al dan niet financieel – van activiteiten met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of ander ideëel karakter.

 • Het werkgebied van de Stichting is Schouwen-Duiveland.

Beleidsplan (hoofdlijnen):

 • De Stichting beoogt het leveren van een bijdrage aan de samenleving in het werkgebied Schouwen-Duiveland door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of educatieve strekking, zonder winstoogmerk.
 • De Stichting steunt in het bijzonder initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.

De Stichting beoogt dergelijke projecten in initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.

Namen en functies van bestuurders per 31 december 2023:

 • M.G. Hop, voorzitter
 • K.K.T.J. Peute, secretaris
 • R. Roodenburg-Bouwman, penningmeester
 • J.C. Schoneman, lid
 • W.K. Schot, lid
 • J.J. Stols, lid

Beloningsbeleid bestuurders:

 • Bestuurders genieten een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast een vaste vergoeding.

Voor ieder bestuurslid is de totale jaarlijkse vergoeding gemaximeerd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de vrijwilligersvergoeding.

Criteria en richtlijnen die worden gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag om financiële ondersteuning:

 1. Het werkgebied van de Stichting Nutsfonds Zierikzee is Schouwen-Duiveland.
 2. In het bijzonder steunt de Stichting Nutsfonds Zierikzee projecten op het gebied van kunst & cultuur, gezondheid & zorg, sport & recreatie, natuur & milieu, en educatie.
 3. Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en met een ideële, sociale en/of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor ondersteuning, mits deze projecten naar het oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij die beoordeling komen mede in aanmerking de doelgroep van de projecten, de verhouding tussen de kosten van het project c.q. het evenement en de overheadkosten en/of overige met het project verband houdende kosten.
 1. De Stichting Nutsfonds Zierikzee ondersteunt uitsluitend projecten van privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.
 1. Van financiële ondersteuning zijn uitgesloten:
  a. projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels (= meer dan 50%) door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen,
  b. projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen,
  c. projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter,
  d. projecten met een internationaal of buitenlands karakter.
 1. Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 1. Aan realisatie van het project verbonden kosten dienen naar het bindend oordeel van het bestuur in redelijke verhouding te staan tot de kosten van het eigenlijke project.
 1. De Stichting Nutsfonds Zierikzee verleent in beginsel geen financiële ondersteuning, indien andere subsidiënten ontbreken.
 1. Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
 1. Iedere ondersteuning is in beginsel incidenteel.
 1. De aanvrager dient aan te tonen dat voor de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron. Indien de aanvrager na de aanvraag wel over geldelijke middelen uit eigen of andere bron kan beschikken en daarvan geen melding heeft gedaan in de aanvraag, dan dient aanvrager de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarover te informeren en de verleende bijdrage te restitueren indien de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarom verzoekt.
 2. De bijdrage wordt toegekend met inachtneming van het navolgende:
  a. Toekenning geschiedt onder voorwaarde dat het in de aanvraag beschreven project doorgang vindt binnen het in de aanvraag vermelde kalenderjaar.
  b. Indien dat project alsdan géén doorgang vindt, dient de Stichting Nutsfonds Zierikzee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld en vervalt de toekenning op de aanvraag. Indien en voor zover het toegekende bedrag dan reeds aan de aanvrager is uitgekeerd, dient dat bedrag zo spoedig mogelijk te worden gerestitueerd.
  c. Indien dat project wordt uitgesteld binnen het in de aanvraag vermelde kalenderjaar, dient de Stichting Nutsfonds hiervan eveneens zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Indien het toegekende bedrag dan reeds aan de aanvrager is uitgekeerd, behoeft dat bedrag niet te worden gerestitueerd, mits dat project binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gerealiseerd. Indien de uitgestelde uitvoering echter plaatsvindt in een volgend kalenderjaar, is het bepaalde sub b van toepassing.
 1. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenning van een financiële bijdrage.
 2. Het bestuur is bevoegd om af te wijken van de criteria en richtlijnen.
 3. Het oordeel van het bestuur is bindend. Beroep tegen een afwijzende beslissing is niet mogelijk. Het bestuur is niet verplicht tot toelichting op een besluit tot afwijzing van een financiële bijdrage.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 4 juli 2024

Verslag over 2023

Over 2023 is in totaal uitgekeerd € 132.806,00 aan de volgende rechtspersonen:

St. Voedselbank Schouwen-Duiveland
Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland
Stichting Brogum
Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee
Stichting Huis van Sinterklaas S-D
Stichting behoud van de molen de Zwaan
Stichting Door de Wind
Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee
Stichting Cultuur en Erfgoed
Stichting Brouwsmuseum
Stichting Nationaal monument Watersnood
Ondernemersvereniging in Zierikzee
Stichting Burghse Dag
Stichting Paardrijden Gehandicapten
V.V. Bruse Boys, verduurzamen sportcomplex
Protestante gemeente Kerkwerve
Stichting Draguerre
Con Spirito
Stichting De Zonnebloem Schouwen-Duiveland
Stichting De Zonnebloem Schouwen-Duiveland
Stichting Vrienden Adriaanskerk
Harmonievereniging Nut en Uitspanning
Stichting Zeelandia Run
Vereniging Pop Wave
Stichting Grote Kerk Brouwershaven
Stichting Het Zeeuwse Orkest
Stichting Museumhaven
Stichting Rederijkers
KNRM
Stichting Nieuwe kerk Zierikzee
Vereniging Stad en Lande
Stichting Promotie Havendagen
Stichting Zierikzeese Carillons
Stichting Theaters aan Zee
Stichting Hart van Poortambacht
Handboogschutterij Zodiak/St. Jan
Stichting Trekpaardendorp Noordwelle
Vereniging Zierikzees Koor Cantare
Vereniging VMSD
Stichting Bruzzz nazomerfestival
Vereniging AV Delta Sport
Vereniging Koninklijke Harmonie Kunst en Eer
Stichting Muziek Monumentaal
Stichting Beleef Zonnemaire
Vereniging Kamerkoor Luscinia
Vereniging SKNWK
Stichting MuziZee
Stichting Consort of Voices
Stichting kamermuziek Schouwen-Duiveland
Ondernemersvereniging in Zierikzee

 

Recente projecten

St. Ronde van Bruinisse
St. Ronde van Bruinisse

De ronde van Bruinisse 2024

St. Brouws Museum
St. Brouws Museum

Digitalisering 16 mm films en analoge video’s

St. Zeeuws Orkest
St. Zeeuws Orkest

zomerconcert 15 juni 2024

Stichting Daguerre
Stichting Daguerre

The Greatist Wildlife Photos of the World

Back To Top