Ga naar hoofdinhoud

ANBI informatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)

– Stichting Nutsfonds Zierikzee (voorheen genaamd: Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee) is opgericht bij akte van 10 februari 2000 en sedertdien gevestigd in Zierikzee.
– Per 6 oktober 2010 is de Nutsstichting Zierikzee door juridische fusie opgegaan in de Stichting SNS Fonds ’t Nut Zierikzee.
– De naam van de Stichting is per die datum gewijzigd in Stichting Nutsfonds Zierikzee.

RSIN/fiscaal nummer:
– RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 22045548
– Fiscaal nummer: 8087.94.462
– Datum ANBI-beschikking: 20 september 2007

 

Contactgegevens

Secretaris mw. K.K.T.J. Peute
Adres: Nieuwe Bogerdstraat 37
4301 CW  Zierikzee
Tel. 06 12 06 24 59
Postbus: nummer 33, 4300 AA Zierikzee
Website: www.nutsfondszierikzee.nl
E-mailadres: info@nutsfondszierikzee.nl

Doelstelling:

 • De doelstelling van de Stichting is statutair als volgt omschreven:

Het doel van de Stichting is de behartiging van het algemeen belang. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen door het verlenen van ondersteuning – al dan niet financieel – van activiteiten met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of ander ideëel karakter.

 • Het werkgebied van de Stichting is Schouwen-Duiveland.

Beleidsplan (hoofdlijnen):

 • De Stichting beoogt het leveren van een bijdrage aan de samenleving in het werkgebied Schouwen-Duiveland door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of educatieve strekking, zonder winstoogmerk.
 • De Stichting steunt in het bijzonder initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.

De Stichting beoogt dergelijke projecten in initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.

Namen en functies van bestuurders per 31 december 2022:

 • Mr W.H. Klaassen, voorzitter (tot 1 januari 2023)
 • M.G. Hop, voorzitter (vanaf 1 januari 2023)
 • K.K.T.J. Peute, secretaris
 • R. Roodenburg-Bouwman, penningmeester
 • J.C. Schoneman, lid
 • W.K. Schot, lid
 • J.J. Stols, lid

Beloningsbeleid bestuurders:

 • Bestuurders genieten een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast een vaste vergoeding.

Voor ieder bestuurslid is de totale jaarlijkse vergoeding gemaximeerd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de vrijwilligersvergoeding.

Criteria en richtlijnen die worden gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag om financiële ondersteuning:

 1. Het werkgebied van de Stichting Nutsfonds Zierikzee is Schouwen-Duiveland.
 2. In het bijzonder steunt de Stichting Nutsfonds Zierikzee projecten op het gebied van kunst & cultuur, gezondheid & zorg, sport & recreatie, natuur & milieu, en educatie.
 3. Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en met een ideële, sociale en/of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor ondersteuning, mits deze projecten naar het oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij die beoordeling komen mede in aanmerking de doelgroep van de projecten, de verhouding tussen de kosten van het project c.q. het evenement en de overheadkosten en/of overige met het project verband houdende kosten.
 1. De Stichting Nutsfonds Zierikzee ondersteunt uitsluitend projecten van privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.
 1. Van financiële ondersteuning zijn uitgesloten:
  a. projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels (= meer dan 50%) door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen,
  b. projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen,
  c. projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter,
  d. projecten met een internationaal of buitenlands karakter.
 1. Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 1. Aan realisatie van het project verbonden kosten dienen naar het bindend oordeel van het bestuur in redelijke verhouding te staan tot de kosten van het eigenlijke project.
 1. De Stichting Nutsfonds Zierikzee verleent in beginsel geen financiële ondersteuning, indien andere subsidiënten ontbreken.
 1. Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
 1. Iedere ondersteuning is in beginsel incidenteel.
 1. De aanvrager dient aan te tonen dat voor de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron. Indien de aanvrager na de aanvraag wel over geldelijke middelen uit eigen of andere bron kan beschikken en daarvan geen melding heeft gedaan in de aanvraag, dan dient aanvrager de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarover te informeren en de verleende bijdrage te restitueren indien de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarom verzoekt.
 2. De bijdrage wordt toegekend met inachtneming van het navolgende:
  a. Toekenning geschiedt onder voorwaarde dat het in de aanvraag beschreven project doorgang vindt binnen het in de aanvraag vermelde kalenderjaar.
  b. Indien dat project alsdan géén doorgang vindt, dient de Stichting Nutsfonds Zierikzee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld en vervalt de toekenning op de aanvraag. Indien en voor zover het toegekende bedrag dan reeds aan de aanvrager is uitgekeerd, dient dat bedrag zo spoedig mogelijk te worden gerestitueerd.
  c. Indien dat project wordt uitgesteld binnen het in de aanvraag vermelde kalenderjaar, dient de Stichting Nutsfonds hiervan eveneens zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Indien het toegekende bedrag dan reeds aan de aanvrager is uitgekeerd, behoeft dat bedrag niet te worden gerestitueerd, mits dat project binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gerealiseerd. Indien de uitgestelde uitvoering echter plaatsvindt in een volgend kalenderjaar, is het bepaalde sub b van toepassing.
 1. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenning van een financiële bijdrage.
 2. Het bestuur is bevoegd om af te wijken van de criteria en richtlijnen.
 3. Het oordeel van het bestuur is bindend. Beroep tegen een afwijzende beslissing is niet mogelijk. Het bestuur is niet verplicht tot toelichting op een besluit tot afwijzing van een financiële bijdrage.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 6 juli 2023

Verslag over 2022 

Over 2022 is in totaal uitgekeerd € 101.510,31 aan de volgende rechtspersonen:

Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

Stichting Cameramuseum

Stichting De Zonnebloem afdeling S-D

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland

Stichting Door de Wind

Stichting Brogum

St. Cultuur en Erfgoed Brouwershaven

Stichting CASD

Stichting Huis van Sinterklaas Zierikzee

Bru’s Running Team S-D

Stichting Het Zeeuws Orkest

KNRM

Stichting Brouws Museum

Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk

Ver. Agrarisch S-D (ZLTO)

Stichting Burghse Dag

Vereniging SKNWK

Ver. Stad en Lande S-D

Stichting Hart van Poortambacht

Dorpsgemeenschap Serooskerke

Stichting Zierikzeese Carillons

Stichting Vrienden van Zierik7

Kamerkoor Lusinia

Kon. Muziekvereniging Wit

Aemstie Alive

Stichting Beleef Zonnemaire

Senioren Orkest Zeeland

Stichting Rederijkers Zierikzee

Ver. Koninklijke Harmonie Kunst en Eer

Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee

Stichting Nationaal Museum Watersnood Ouwerkerk

Ver. Vocaal Ensemble Cantare

Stichting Literair café de Geestgronden

Ondernemersvereniging InZierikzee

Kamermuziek

Waisisi

CASD Waterconcert/ Noordwelle

Stichting MM Cantorij van Schouwen-Duiveland

Vastgesteld op de bestuursvergadering van  6 juli 2023

Recente projecten

Voedselbank Schouwen-Duiveland
Voedselbank Schouwen-Duiveland

Wekelijkse aankoop van versproducten

Leger des Heils
Leger des Heils

Hulp- en dienstverlening Schouwen-Duiveland

Ondernemersvereniging InZierikzee
Ondernemersvereniging InZierikzee

Schaatsbaan Zierikzee 2023

St. Theaters aan Zee
St. Theaters aan Zee

Verbreding Podiumkunstaanbod Burgh-Haamstede

Back To Top