skip to Main Content
stichting-nutsfonds-rode-balk_3

Criteria en richtlijnen voor financiële ondersteuning

Vastgesteld door het bestuur op 10 juni 2021.

Het bestuur hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende criteria en richtlijnen:

stichting-nutsfonds-blauwe-balk-2

1.

Het werkgebied van de Stichting Nutsfonds Zierikzee is Schouwen-Duiveland.

2.

In het bijzonder steunt de Stichting Nutsfonds Zierikzee projecten op het gebied van kunst & cultuur, gezondheid & zorg, sport & recreatie, natuur & milieu en educatie.

3.

Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en met een ideële, sociale en/of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor ondersteuning, mits deze projecten naar het oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij die beoordeling komen mede in aanmerking de doelgroep van de projecten, de verhouding tussen de kosten van het project c.q. het evenement en de overheadkosten en/of overige met het project verband houdende kosten.

4.

De Stichting Nutsfonds Zierikzee ondersteunt uitsluitend projecten van privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.

5.

Van financiële ondersteuning zijn uitgesloten:
a. projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen,
b. projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen,
c. projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
d. projecten met een internationaal of buitenlands karakter.

6.

Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

7.

Aan realisatie van het project verbonden kosten dienen naar het bindend oordeel van het bestuur in redelijke verhouding te staan tot de kosten van het eigenlijke project.

8.

De Stichting Nutsfonds Zierikzee verleent in beginsel geen financiële ondersteuning, indien andere subsidiënten ontbreken.

9.

Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

10.

Iedere ondersteuning is in beginsel incidenteel.

11.

De aanvrager dient aan te tonen dat voor de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron. Indien de aanvrager na de aanvraag wel over geldelijke middelen uit andere bron kan beschikken en daarvan geen melding heeft gedaan in de aanvraag, dan dient aanvrager de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarover te informeren en de verleende bijdrage te restitueren indien de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarom verzoekt.

12.

Een bijdrage wordt toegekend onder voorwaarde dat het in de aanvraag beschreven project in het daarin vermelde jaar doorgang vindt. Indien het project geen doorgang vindt of wordt uitgesteld, dient Stichting Nutsfonds Zierikzee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Indien het toegekende bedrag dan reeds is uitgekeerd, dient dat bedrag zo spoedig mogelijk te worden gerestitueerd aan Stichting Nutsfonds te Zierikzee. In het volgende kalenderjaar kan dan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Indien de uitvoering van het project evenwel plaatsvindt binnen hetzelfde kalenderjaar als in de aanvraag is genoemd dan is geen restitutie nodig.

13.

Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenning van een financiële bijdrage.

14.

Het bestuur is bevoegd om af te wijken van de criteria en richtlijnen.

15.

Het oordeel van het bestuur is bindend. Beroep tegen een afwijzende beslissing is niet mogelijk. Het bestuur is niet verplicht tot toelichting op over een besluit tot afwijzing van een financiële bijdrage.

Recente projecten

Back To Top