skip to Main Content
stichting-nutsfonds-rode-balk_3

ANBI informatie Stichting Nutsfonds Zierikzee

De stichting is voortgekomen uit juridische fusie tussen de voormalige Stichting SNS Fonds ‘t Nut Zierikzee en de voormalige Nutsstichting Zierikzee.

Als gevolg van de beschikking van de Belastingdienst/Ondernemingen Heerlen van 20 september 2007 (fiscaal nummer 8087.94.462) heeft de stichting de status van ANBI.

RSIN 22045548

Contactgegevens

Adres: Grevelingenstraat 10,
4311 GC Bruinisse
E-mailadres: info@nutsfondszierikzee.nl

stichting-nutsfonds-blauwe-balk-2

Bestuur

mr. W.H. Klaassen, voorzitter
A.J. Deurloo, secretaris
J.C. Schoneman, penningmeester
W.K. Schot, lid
J.J. Stols, lid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen door het verlenen van ondersteuning – al dan niet financieel – van activiteiten met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of ander ideëel karakter. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Schouwen-Duiveland.

Beleidsplan

De stichting beoogt het leveren van een bijdrage aan de samenleving op het werkgebied Schouwen-Duiveland door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of educatieve strekking, zonder winstoogmerk. De stichting steunt in het bijzonder initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. De stichting beoogt dergelijke projecten en initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.

De stichting beoogt dergelijke projecten en initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.

De stichting ondersteunt niet:
– natuurlijke personen,

– overheden of overheidsinstellingen of daarmee nauw gelieerde instellingen,

– instellingen en projecten met een commercieel, politiek of religieus karakter,

– internationale of buitenlandse projecten,

– projecten die ten tijde van de aanvraag al een aanvang hebben genomen,

– dekking van exploitatie- en/of overheadkosten,

– niet-projectgebonden aanvragen.

 

Criteria en richtlijnen voor financiële ondersteuning

Het bestuur hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende criteria en richtlijnen:

1. Het werkgebied van de Stichting Nutsfonds Zierikzee is Schouwen-Duiveland.

2. In het bijzonder steunt de Stichting Nutsfonds Zierikzee projecten op het gebied van kunst & cultuur, gezondheid & zorg, sport & recreatie, natuur & milieu, en educatie.

3. Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en met een ideële, sociale en/of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor ondersteuning, mits deze projecten naar het oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij die beoordeling komen mede in aanmerking de doelgroep van de projecten, de verhouding tussen de kosten van het project c.q. het evenement en de overheadkosten en/of overige met het project verband houdende kosten.

4. De Stichting Nutsfonds Zierikzee ondersteunt uitsluitend projecten van privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.

5. Van financiële ondersteuning zijn uitgesloten:
a. projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen,
b. projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen,
c. projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter,
d. projecten met een internationaal of buitenlands karakter.

6. Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

7. Aan realisatie van het project verbonden kosten dienen naar het bindend oordeel van het bestuur in redelijke verhouding te staan tot de kosten van het eigenlijke project.

8. De Stichting Nutsfonds Zierikzee verleent in beginsel geen financiële ondersteuning, indien andere subsidiënten ontbreken.

9. Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

10. Iedere ondersteuning is in beginsel incidenteel.

11. De aanvrager dient aan te tonen dat voor de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron. Indien de aanvrager na de aanvraag wel over geldelijke middelen uit andere bron kan beschikken en daarvan geen melding heeft gedaan in de aanvraag, dan dient aanvrager de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarover te informeren en de verleende bijdrage te restitueren indien de Stichting Nutsfonds Zierikzee daarom verzoekt.

12. Indien het ingediende project geen doorgang vindt, vervalt de toegekende financiële bijdrage en dient deze te worden gerestitueerd voorzover die reeds was uitgekeerd. Indien het project in een vorm die afwijkt van de aanvraag wordt gerealiseerd, dient het bestuur daarover te worden geïnformeerd en kan het bestuur bepalen dat de toegekende bijdrage geheel of gedeeltelijk dient te worden gerestitueerd.

13. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenning van een financiële bijdrage.

14. Het bestuur is bevoegd om af te wijken van de criteria en richtlijnen.

15. Het oordeel van het bestuur is bindend. Beroep tegen een afwijzende beslissing is niet mogelijk. Het bestuur is niet verplicht tot toelichting op een besluit tot afwijzing van een financiële bijdrage.

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen schriftelijk te worden ingediend middels het daarvoor geëigende aanvraagformulier, te bevragen bij het secretariaat van de stichting. De aanvraag dient duidelijk inzicht te geven in de aard en de doelstelling(en) van de aanvrager, van het betreffende project, de planning en de financiële dekking daarvan.

Een exemplaar van de statuten met een uittreksel uit het handelsregister dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.

Indien de aanvraag een bedrag van € 10.000,– te boven gaat, dient tevens te worden overgelegd een exemplaar van de laatstelijk goedgekeurde jaarrekening. Die jaarrekening mag niet ouder zijn dan omschreven in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek.

De aanvraag dient deugdelijk gemotiveerd te zijn en daaruit dient naar het oordeel van het bestuur van de stichting genoegzaam te blijken dat de aanvrager niet zelf over voldoende financiële middelen beschikt ter realisatie van het beoogde project c.q. de beoogde activiteiten.

De aanvrager dient een begroting te overleggen ter zake van het ingediende plan. Hij is verplicht om achteraf rekening en verantwoording af te leggen, op eerste verzoek van de stichting.

Het bestuur van de stichting kan overigens voorwaarden stellen aan de verlening van financiële ondersteuning.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding in de vorm van vacatiegeld van € 115. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van € 500. De totale vergoeding per bestuurder kent een maximum van € 1.500.

Verslag over 2017

Over 2017 is in totaal uitgekeerd € 90.710,64 aan de volgende rechtspersonen:

– Stichting Scouting Zierikzee
– Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland
– Stichting Brogum
– Stichting Natuur en Milieu Educatie S-D
– St. Trekpaardendorp Noordwelle
– St. Eilandelijk Kontaktorgaan Muziekverenigingen S-d
– Vereniging Waisisi
– St. Bru’s Running Team
– St. Schouwen-Duiveland Runners
– Gymvereniging Delta Sport
– St. Het Zeeuws Orkest
– St. Nieuwerkerk Bruist!
– St. De Zeeuwse Streekdrachten
– St. Kledingbank Schouwen-Duiveland
– Stichting Centree
– Stichting Vrienden Adriaanskerk Dreischor
– Radarscholen Zierikzee
– Humanitas Middelburg
– Chr. Gemengde Zangvereniging
– Vereniging Westenschouwens Welvaren
– Stichting Rederijkers Zierikzee
– Muziekvereniging Con Amore
– Vereniging Stad en Lande
– Stichting WW2research
– Vereniging Luscinia
– Stichting Dorpsraad Zonnemaire
– Vereniging Musea Schouwen-Duiveland
– Stichting Korreltje Zeezout
– St. Dreischor het Oude Vlasdorp
– International Military Music Sociëty
– St. Aemstie Alive
– Harmonievereniging Nut en Uitspanning
– Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectenonderzoek
– St. Nationaal Monument Watersnood 1953
– St. Korreltje Zeezout
– St. Huis van Sinterklaas S-D
– St. Centree
– St. Zeeland houdt van Schaatsen

Recente projecten

Back To Top